Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů půjčovnou, a to pro účely realizace práv a povinností z nájemní smlouvy. Nezvolí-li zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů půjčovnou také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření nájemní smlouvy.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při rezervaci provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat půjčovnu o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů zákazníka může půjčovna pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje půjčovnou bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se zákazník domníval, že půjčovna nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat půjčovnu nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby půjčovna nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu půjčovna povina tuto informaci předat. Půjčovna má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.